BUY

$ 3BR | 2BA

9004 W 47th Ter, Merriam, KS 66203

$ 3BR | 2BA

4321 W 54th St, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 2BA

6823 ROE Ave, Prairie Village, KS 66208

$ 3BR | 1BA

2702 W 73 Ter, Prairie Village, KS 66208