BUY

$ 4BR | 3BA

14005 W 72nd St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

20907 W 52ND St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

22708 W 49th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

14921 W 71 Ter, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

7536 Anderson St, Shawnee, KS 66227

$ 2BR | 2BA

13113 W 66th Ter, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

6625 County Line Rd, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

13604 W 50th St, Shawnee, KS 66216

$ 2BR | 2BA

12014 W 69th St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

5416 Aminda St, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

5205 Round Prairie St, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

5415 Summit Ct, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

11712 W 48TH Ter, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 2BA

5213 Meadow View , Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

5206 Meadow Sweet Lane, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 2BA

7311 Melrose St, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 4BA

7414 Richards Dr, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

4619 Aminda St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

5225 Meadow View Dr, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

23607 W 51st Ter, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

5126 Meadow Height Dr, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

5125 Meadow Lark Dr, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

5763 Richards Cir, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

5200 W Meadowsweet Lane, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

5133 Meadow Lark Dr, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

5416 Noble St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

23305 W 52nd Ter, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 3BA

21011 W 61st St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

23910 W 66th St, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

6015 Stearns St, Shawnee, KS 66203

$ 3BR | 2BA

4933 Roundtree St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

23904 W 66th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

23906 W 66th St, Shawnee, KS 66226

$ 2BR | 1BA

5219 Halsey St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

23506 W 72nd Ter, Shawnee, KS 66227

$ 5BR | 3BA

13611 W 49th Ter, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

23315 W 53rd Ter, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

26735 W 73rd St, Shawnee, KS 66227

$ 6BR | 4BA

7321 Oakview St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 4BA

6952 Greenwood St, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 3BA

21627 W 45th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

21511 W 45th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 3BA

14210 W 48th St, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 4BA

5935 Hilltop Dr, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

21616 W 45th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

23609 W 59th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6727 Hauser Dr, Shawnee, KS 66216

$ 2BR | 1BA

6648 Charles St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

7339 Monrovia St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

5311 Bond St, Shawnee, KS 66203

$ 5BR | 5BA

5115 Lewis Dr, Shawnee, KS 66226

$ 2BR | 1BA

11519 W 69th Ter, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 3BA

12826 W 49th Ter, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

6553 Barth Rd, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

23916 W 66th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

23918 W 66th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6555 Barth Rd, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 4BA

22605 W 57th St, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 1BA

11505 W 70TH St, Shawnee, KS 66203

$ 2BR | 2BA

6102 Earnshaw St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

14204 W 72 St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

22828 W 44th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

21607 W 62ND St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 2BA

17609 W 70TH St, Shawnee, KS 66217

$ 3BR | 3BA

6302 Acuff St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

11407 W 69th St, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 3BA

20816 W 49th St, Shawnee, KS 66218

$ 3BR | 1BA

11608 W 70th St, Shawnee, KS 66203

$ 3BR | 2BA

11912 W 49th St, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 3BA

13022 W 57th Ter, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 3BA

21219 W 46TH Ter, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

23509 W 74th Ter, Shawnee, KS 66227

$ 3BR | 2BA

4901 Lone Elm St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

5408 Noble St, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

6422 McCoy St, Shawnee, KS 66226

$ 2BR | 1BA

10718 Sharon Lane, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 3BA

7325 OAKVIEW St, Shawnee, KS 66216

$ 2BR | 2BA

23911 W 66th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

21610 W 54th St, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 3BA

22518 W 60TH St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

4721 LONE ELM St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

7633 Bell Rd, Shawnee, KS 66217

$ 2BR | 2BA

23905 W 66th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

12807 W 50th St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

5006 Longview St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

21308 W 54TH St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 2BA

5210 Meadow Sweet Lane, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 4BA

23716 W 53rd St, Shawnee, KS 66226

$ 2BR | 2BA

4823 Quivira Drive Lane, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 4BA

7211 Hauser Dr, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

7557 Legler St, Shawnee, KS 66217

$ 3BR | 2BA

7119 Cody St, Shawnee, KS 66203

$ 3BR | 3BA

5916 Noland Rd, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

6732 Caenen Lake Rd, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

5729 Hauser St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 3BA

7205 Legler St, Shawnee, KS 66217

$ 5BR | 4BA

7623 Eicher Dr, Shawnee, KS 66217

$ 4BR | 2BA

6115 Cottonwood Dr, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 4BA

6500 Mize Rd, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 3BA

13875 W 67th St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

11715 W 69th Ter, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 2BA

10902 W 71st Pl, Shawnee, KS 66203

$ 5BR | 4BA

25604 W 73rd St, Shawnee, KS 66227

$ 4BR | 3BA

5014 Bradshaw St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

11701 W 49TH St, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 3BA

21215 W 46TH Ter, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

5529 NOLAND Rd, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

10504 W 67th St, Shawnee, KS 66203

$ 5BR | 4BA

25865 W 73rd St, Shawnee, KS 66227

$ 4BR | 4BA

20316 W 79th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

20322 W 80th St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 4BA

20408 W 80TH St, Shawnee, KS 66218

$ 3BR | 1BA

11500 W 70th Ter, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 3BA

23929 W 66 St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6602 Barth St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6604 Barth St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6564 Barth St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6562 Barth St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

23927 W 66 St, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

17233 W 70th St, Shawnee, KS 66217

$ 4BR | 3BA

5200 Mccoy St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

21322 W 59th St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 3BA

4623 Meadow View Dr, Shawnee, KS 66226

$ 1BR | 1BA

12019 W 58th Pl, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 2BA

4754 BLACK SWAN Dr, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 3BA

13933 W 73rd St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

6379 Walker St, Shawnee, KS 66218

$ 3BR | 2BA

4831 Stearns Lane, Shawnee, KS 66203

$ 3BR | 2BA

11815 W 67th St, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 2BA

10624 W 53rd St, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 3BA

6745 Longview Rd, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

7616 Eicher Dr, Shawnee, KS 66217

$ 5BR | 3BA

4515 Anderson St, Shawnee, KS 66226

$ 6BR | 4BA

7324 Mize Rd, Shawnee, KS 66227

$ 3BR | 2BA

7022 Clairborne Ct, Shawnee, KS 66217

$ 5BR | 4BA

24110 W 69TH St, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

24221 W 69th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6905 BELMONT Dr, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

9651 Pickering St, Shawnee, KS 66227

$ 5BR | 4BA

7423 Charles St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 4BA

21120 W 56th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 2BA

14135 W 54 St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

13939 W 71st Pl, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

7125 Gleason Rd, Shawnee, KS 66227

$ 4BR | 3BA

4814 Grove St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

16292 W 76th Ter, Shawnee, KS 66217

$ 4BR | 1BA

11415 W 60th Ter, Shawnee, KS 66203

$ 3BR | 2BA

5301 MONROVIA St, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 3BA

19123 W 59th St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 2BA

10800 W 52nd Cir, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 3BA

13018 W 57th Ter, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 4BA

5536 Lakeridge St, Shawnee, KS 66218

$ 3BR | 2BA

10517 W 56th Ter, Shawnee, KS 66203

$ 5BR | 4BA

24119 W 68th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

6925 Long Ave, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

21711 W 50th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 2BR | 1BA

6420 Ballentine St, Shawnee, KS 66203

$ 3BR | 2BA

22202 W 64th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

21003 W 61st St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

24308 W 67th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

5223 Albervan St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 4BA

7123 Oakview St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

6426 Chouteau St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

5619 Richards Dr, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

7319 Silverheel St, Shawnee, KS 66227

$ 4BR | 3BA

4523 Brownridge St, Shawnee, KS 66018

$ 3BR | 2BA

12017 W 66TH St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

21701 W 73rd Ter, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

6900 Caenen Ave, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

14810 W 72nd St, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 3BA

7017 Gillette St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

4520 Brownridge St, Shawnee, KS 66018

$ 5BR | 4BA

13903 W 58TH Pl, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

23605 W 51st Pl, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

6712 Longview Rd, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

13714 W 70th St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

10717 W 52nd Cir, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 4BA

5829 Longview St, Shawnee, KS 66218

$ 3BR | 1BA

5733 Long Ave, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

13105 W 54th St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

6927 Kenton St, Shawnee, KS 66227

$ 4BR | 3BA

7500 Gleason Rd, Shawnee, KS 66227

$ 6BR | 9BA

13021 W 55th St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

6741 Longview St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

6422 Gladstone Dr, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

21313 W 59TH Ter, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

6810 Brownridge St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

6722 Arapahoe Dr, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

6801 Millbrook St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

6802 Brownridge Dr, Shawnee, KS 66218

$ 3BR | 3BA

20901 W 47th St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

22919 W 48th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6806 Brownridge St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

20730 W 68th St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

21111 W 68th St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

6770 Brownridge St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 4BA

24202 W 68th St, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 3BA

14212 W 72nd St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

20915 W 49th St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

14610 W 49TH St, Shawnee, KS 66212

$ 4BR | 3BA

20906 W 49th St, Shawnee, KS 66218

$ 3BR | 1BA

6948 Maurer Rd, Shawnee, KS 66217

$ 5BR | 4BA

5814 Darnell St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

20500 W 71 Ter, Shawnee, KS 66218

$ 2BR | 1BA

6241 Rene St, Shawnee, KS 66203

$ 2BR | 1BA

6220 Rene St, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 4BA

21115 W 68th St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

5923 Lakecrest Dr, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 5BA

20307 W 79th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

20306 W 80th St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

20318 W 80th St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

20319 W 79th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

20320 W 79th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

6006 Marion St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

6920 Kenton St, Shawnee, KS 66227

$ 4BR | 3BA

6919 Kenton St, Shawnee, KS 66227

$ 4BR | 3BA

20919 W 68th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 1BR | 1BA

11905 W 58th Ter, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

6713 Arapahoe Dr, Shawnee, KS 66226

$ 5BR | 4BA

5906 Marion St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

6018 Marion St, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 4BA

21229 W 59TH Ter, Shawnee, KS 66218